Gezondheid

Leefstijl bestaat uit diverse factoren, waaronder beweging, voeding, ontspanning, roken en alcohol gebruik. De effecten van leefstijl op gezondheid staan buiten kijf. Zo heeft iemand die voldoende beweegt minder kans op chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten en type 2 diabetes en is ontspanning goed voor de bloeddruk, terwijl roken de kans op longkanker vergroot.

Definitie gezondheid

Een veelgebruikte definitie van gezondheid is die van de World Health Organization. Volgens deze definitie is gezondheid een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekten of andere lichamelijke gebreken. Met het woord gezondheid wordt dus ook welzijn aangeduid. Dit begrip hangt weer nauw samen met vitaliteit.

Lichamelijk welzijn heeft te maken met je energiek, fit en sterk voelen. Het is te meten aan de hand van bijvoorbeeld spierkracht, lenigheid en body-mass index (BMI), vetpercentage of middelomtrek.
Geestelijk welzijn heeft onder andere betrekking op tevreden zijn met jezelf, positief ingesteld zijn, mentale veerkracht, bereidheid om te investeren in je werk en doorzettingsvermogen. Er zijn vele vragenlijsten die (aspecten van) welbevinden meten, zoals Utrechtse Burnout Schaal (UBOS), Utrechtse Bevlogenheidschaal (UBES) en schalen uit de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA).
Maatschappelijk welzijn gaat over het hebben van sociale contacten en interactie met anderen. Het is gerelateerd aan begrippen als sociale steun ervaren, eerlijk behandeld worden, geaccepteerd worden en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Gezondheid en werk

Zoals gezegd is leefstijl van invloed op iemands gezondheid. Daarnaast zijn andere factoren van invloed op gezondheid. Goede arbeidsomstandigheden (= fysieke arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden) zijn bevorderlijk voor de gezondheid van medewerkers. In dit kader is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ook relevant. Onder PSA wordt verstaan:

  • seksuele intimidatie, agressie en geweld;
  • pesten en
  • werkdruk in de arbeidssituatie die stress (= een toestand die als negatief ervaren lichamelijk, psychische of sociale gevolgen heeft) teweeg brengt.

PSA is derhalve een risicofactor voor de gezondheid van medewerkers.
Gezonde medewerkers hebben gemiddeld genomen een lager verzuim, hogere productiviteit en betere inzetbaarheid. Het is dus voor een organisatie zinvol om aandacht te schenken aan gezondheidsbeleid!

Share Button